ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼԸ. ՔԵՐՈՎԲԵ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ


Հասմիկ Գուլակյանի զրույցը բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի հետ

Kerovbe Patkanian / ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼԸ. ՔԵՐՈՎԲԵ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ Devoted to Armenology: Kerovbe Patkanyan Посвященный арменоведению: Керовпэ Патканян / ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼԸ. ՔԵՐՈՎԲԵ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ Kerovbe Patkanyan Керовпэ Патканян

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼԸ. ՔԵՐՈՎԲԵ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ Devoted to Armenology: Kerovbe Patkanyan Посвященный арменоведению: Керовпэ Патканян

Քերովբե Պատկանյանը Մկրտիչ Էմինի արժանավոր հետնորդն էր և նրա գործի նվիրյալ շարունակողը: Նա շուրջ 60 հեղինակների է ներկայացրել օտարներին՝ Եվսեբոսից մինչև Միքայել Չամչյան: Գրեթե ամեն տարի տպագրել է հայոց պատմությանը, գրականությանը և լեզվի հարցերին նվիրված ուսումնասիրություններ՝ Սեբեոսի ձեռագրերից (1879), Մովսես Կաղանկատվացու (1861), Ղևոնդ պատմիչի (1862), Մխիթար Այրիվանեցու (1867), Մաղաքիա պատմիչի (1871), Անանիա Շիրակացու (1877), Մխիթար Անեցու (1879), Փավստոս Բուզանդի (1883), Թովմա Արծրունու (1887) աշխատություններից, հատվածներ՝ հայոց պատմությունից (1884):
Հեղինակ է «Վանի արձանագրությունները և նրանց նշանակությունը Առաջավոր Ասիայի պատմության համար» (1881) մենագրության, «Հայ պատմական գրականության մատենագիտական ուրվագիծ» (1888) հիմնարար աշխատության և այլն:

«Վէմ» ռադիոկայան
16. 06. 2016

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼԸ. ՔԵՐՈՎԲԵ ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ
Devoted to Armenology: Kerovbe Patkanyan
Посвященный арменоведению: Керовпэ Патканян

Добавить комментарий