Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ NERSES SHNORHALI

Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ Nerses IV the Gracious - Catholicos of Armenia - Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ (Կլայեցի, Երգեցող)) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ

Հայ մշակույթի խոշոր դեմքերից է Ներսես Շնորհալին: Նա ստեղծագործել է գրական ամենատարբեր ձևերով ու տեսակներով, մի շարք ուղղություններով առաջ մղել հայ մատենագրությունը, հատկապես բանաստեղծական արվեստը: Իր խրատական-ուսուցողական բանաստեղծություններով, հանելուկներով, քնարական ու վիպական պոեմներով մի ամբողջ շարք նորություններ բերեց նա՝ նոր բեկում առաջացնելով հայ գրականության ու արվեստի զարգացման բնագավառում:
Ներսես Շնորհալին ծնվել է 1100-1173թթ., Կիլիկիայի Տլուք գավառի Ծովք ամրոցում՝ բերդատեր Ապիրատ  Պահլավունի իշխանի  ընտանիքում: Ներսեսը հիմնավոր կրթություն է ստանում Կիլիկիայում, Քեսունի մերձակա համբավավոր Սև լեռան Կարմիր վանքում: 1130 թվականից նա եպիսկոպոս էր, իսկ 1166թ. ընտրվում է կաթողիկոս: 1147 թվականից մինչև իր կյանքի վերջը, 1173թ., նա ապրում և ստեղծագործում է Հռոմկլա ամրոցում, այդ պատճառով հաճախ կոչվում է նաև Կլայեցի: Նա թաղվել է Հռոմկլա ամրոցում: Հայ եկեղեցին նրան դասել է սրբերի շարքը և նրա հիշատակը նշվում է ամեն տարի Թարգմանչաց տոնին:
Շնորհալին այն գրողներից է, որոնց երկերը հրատարկվել են դեռևս հայ տպագրության արշալույսին՝ XVI դարում: Մատենագրության մեջ պահպանվել են նրան նվիրված մի շարք երկեր: Բացի Ներսես Լամբրոնացու ծավալուն պոեմից, գրվել է նաև այլ չափածո ու արձակ գործեր, մասնավորապես 1240 թվականին՝ կենսագրությունը: Դա պատահական չէ: Իր ավելի քան հիսնամյա ստեղծագործական կյանքը մեծ գործիչը նվիրաբերեց հայրենիքին: Շնորհալին գրականության կոչումը տեսնում էր ժողովրդի բարօրությանը ծառայելու, «նիրհած հոգիները» արթնացնելու, մարդկանց կրթելու մեջ: Լինելով մեծ բանաստեղծ, նա չէր կարող անտարբեր մնալ հայրենիքի ու ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ, ուստի անտարբեր չէր նաև անցյալի հանդեպ: Ընթերցողի մեջ նա վերակենդանացնում էր նվիրական հիշատակներ, որոնք ժամանակին հուզող խնդիրների կապակցությամբ դաստեարակիչ նշանակություն կունենային: Նրա երգերի ու շարականների, ինչպես և մյուս գրվածքների մեջ նկատելի է ոսկեդարյան մատենագրության, հատկապես Եղիշեի հայրենաշունչ Պատմության ազդեցությունը: շնորհալին հպարտությամբ էր ոգեկոչում Տիգրան Մեծին, Ավարայրի հերոսներին, գիտության ու մշակույթի խոշոր գործիչներին: Նկատելի էր հատկապես բանաստեղծի՝ պատմական դեմքեր ու իրադարձություններ, ժամանակակից քաղաքական անցուդարձեր պատկերելու հակումը: Քաղաքացիական բարձր գիտակցությունը տեսանելի էր արդեն պատանի Ներսեսի գրչափորձերի մեջ: Նրա համոզմամբ, ժողովրդի կյանքում կարևոր դեր կարող էր խաղալ նաև եկեղեցին: Մասնավորապես հայ ժողովրդին այն ժամանակվա պայմաններում եկեղեցին կարող էր օգտակար լինել ազգապահպանման և ազգահավաքման գործում: Թերևս սրսանով պետք է բացատրել նրա՝ հոգևոր գործունեության նվիրվելը: Բնական է, որ Շնորհալին մեծ մտածողն ու գրողը, պիտի փայլեր աստվածաբանական գրականության ասպարեզում: XII դարում քրիստոնյա աշխարհը հուզող հարցն այս բնագավառում եկեղեցիների միության խնդիրն էր: Սրա շուրջն էլ հիմնականում ծավալվեցին Շնորհալի-տեսաբանի աշխատանքները: Շարունակելով նարեկացու ավանդները, Շնորհալին լայնորեն օգտվում էր ժողովրդական բանահյուսությունից, վերցնելով ինչպես տաղաչափական-երաժշտական ձևեր ու մոտիվներ, այնպես էլ նյութ: Մեծ ներշնչանքով գրված նրա շարականներն ու հոգևոր երգերը նորույթ էին և՛ արվեստով, և՛ մանավանդ բովանդակությամբ: Թարմացնելով շարականների նյութն ու տեխնիկան, նա նոր մակարդակի հասցրեց հայոց հոգևոր արվեստը:

Նրա դարը ինչպես հայտնի է, հոգևոր եռանդի սառչելու շրջան էր, և սաղմոսներն սկսել էին ձանձրալի թվալ իրենց միօրինակ, բոլորին լավ հայտնի սահմանափակ աշխարհով: Շարականները, որ գոյատևում էին արդեն յոթ հարյուրամյակ, թևակոխեցին աննախընթաց զարգացման մի շրջան, սկսեցին նախ համատեղվել սաղմոսների հետ, ապա աստիճանաբար դուրս մղել նրանց: Այստեղ կարևորագուն դերը Շնորհալուն էր պատկանում:

ՀՌՈՄԿԼԱ ԱՄՐՈՑ - Rumkale - Հռոմկլա (Հռոմ-Քար), բերդաքաղաք Եփրատեսիա նահանգում, Եփրատ գետի աջ ափին

ՀՌՈՄԿԼԱ ԱՄՐՈՑ

Մինչև XII դ. շարականները մեծ մասամբ գրվում էին արձակ բանաստեղծության ձևով, առանց կանոնավոր կշռույթի: Այդ առումով ևս Շնորհալին հեղաշրջող դեր կատարեց, բազմազան ու կանոնավոր տաղաչափական ձևերով հարստացրեց, ճոխացրեց շարականը:  Շնորհալին հայ բանաստեղծության մեջ արմատավորեց հանգը, նախ նույնահանգ ոտանավորով, հետո, նկատի ունենալով մարդկայինմ բնության՝ ձանձրանալու հատկությունը անհրաժեշտ էր համարում չափերի հաճախակի փոփոխությունը. մշտապես ձգտելով և հասնելով ձևի ու բովանդակության ներդաշնակության: Ներսես Շնորհալին, որ կոչվում է նաև Ներսես Երգեցող, միաժամանակ միջնադարի հայ մեծագույն երգահանն է և երաժիշտ-տեսաբանը:  Հարյուրների են հասնում Շնորհալու ստեղծած շարականները, տաղերը, մեղեդիները և պատարագի երգերը, որոնք աչքի են ընկնում թեմատիկ բազնազանությանբ, գեղարվեստական բարձր մակարդակով հոգեպապարար հուզականությամբ, շողշողուն գույներով և ժամանակի աշխարհիկ-ժողովրդական ու գուսանական արվեստներից գիտակցաբար վերցված մի շարք կենսական տարրերի վարպետ օգտագործմամբ: Հոգևոր պաշտամունքային երաժշտության բնագավառում Շնորհալին հանդես է եկել որպես բարենորոգիչ: Չկա հայակական միջնադարյան երաժշտա-ծիսական մի մատյան, որով նա զբաղված չլինի:

Ներսես Շնորհալին թողել է հարուստ գրական և երաժշտական ժառանգություն. «Ողբ Եդեսիոյ», «Վանքային ուղերձ», «Յիսուս որդի», «Յաղագս երկնից և զարդուց նորա», «Թուղթը», «Թուղթ Ընդհանրականը», «Նորահրաշ Պսակավորը», «Առաւօտ լուսոյ» ……….

Հեղինակ` Ա. Մադոյան
Աղբյուր` Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները V-XVIIIդդ., Երևան, 1976թ.

Առաւօտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ, արեգակն արդար, առ իս լոյս ծագեա:
Բղխումն ի Հօրէ, բղխեա ի հոգւոյս, բան քեզ ի հաճոյս:
Գանձդ ողորմութեան, գանձիդ ծածկելոյ գտող զիս արա:
Դուռն ողորմութեան, դաւանողիս բաց, դասեցո վերնոցն:
Երրեակ միութիւն, եղելոց խնամող, եւ ինձ ողորմեա:
Զարթիր, Տէր, օգնել. զարթո զթմրեալս, զուարթնոց նմանիլ:
Էդ Հայր անսկիզբն, էակից Որդի, է միշտ Սուրբ Հոգի:
Ընկալ զիս գթած, ընկալ ողորմած, ընկալ մարդասէր

 Հեղինակը Սուրբ Ներսէս Շնորհալի հայրապետն է:

3 идей о “Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ NERSES SHNORHALI

 1. Мариам Гукасян

  Առաւօտ լուսոյ,
  Արեգակն արդար,
  Առ իս լոյս ծագեա:
  Բըղխումն ի Հօրէ,
  Բըղխեա ի հոգւոյս,
  Բան քեզ ի հաճոյս:
  Գանձդ ողորմութեան,
  Գանձիդ ծածկելոյ
  Գըտող զիս արա:
  Դուռն ողորմութեան,
  Դաւանողիս բաց,
  Դասեցո վերնոցն:
  Երրեակ միութիւն,
  Եղելոց խնամող,
  Եւ ինձ ողորմեա:
  Զարթիր, Տէր, յօգնել,
  Զարթո ըզթմրեալս,
  Զուարթնոց նըմանիլ:
  Էդ Հայր անսկիզբն,
  Էակից Որդի,
  Է միշտ սուրբ Հոգի:
  Ընկալ զիս, գըթած,
  Ընկալ, ողորմած,
  Ընկալ, մարդասէր:
  Թագաւոր փառաց,
  Թողութեանց տուող,
  Թող ինձ զյանցանս:
  Ժողովող բարեաց,
  Ժողովեա եւ զիս
  Ժողովս անդրանկաց:
  Ի քէն, Տէր, հայցեմ,
  Ի մարդասիրէդ,
  Ինձ բժշկութիւն:
  Լեր կեանք մեռելոյս,
  Լոյս խաւարելոյս,
  Լուծանող ցաւոյս:
  Խորհրդոց գիտող,
  Խաւարիս շնորհեա
  Խորհուրդ լուսաւոր:
  Ծնունդ Հօր ծոցոյ,
  Ծածկելոյս ստուերաւ
  Ծագեա զլոյս փառաց:
  Կենարար փրկիչ,
  Կեցո զմեռեալս,
  Կանգնեա զգլորեալս:
  Հաստեա հաւատով,
  Հաստատեա յուսով,
  Հիմնեցո սիրով:
  Ձայնիւս աղաչեմ,
  Ձեռօքս պաղատիմ,
  Ձիր բարեաց շնորհեա:
  Ղամպարամբ լուսոյ,
  Ղեկավար ճարտար,
  Ղօղեալս ամրացո:
  Ճառագայթ փառաց,
  Ճանապարհ ինձ ցոյց,
  Ճեպել ի յերկինս:
  Միածինդ Հօր,
  Մոյծ զիս յառագաստ
  Մաքուր հարսանեացդ:
  Յորժամ գաս փառօք
  Յահագին աւուրն,
  Յիշեա զիս, Քրիստոս:
  Նորոգող հնութեանց,
  Նորոգեա եւ զիս,
  Նորոգ զարդարեա:
  Շնորհատու բարեաց,
  Շնորհեա զքաւութիւն,
  Շնորհեա զթողութիւն:
  Ուրախացո, Տէր,
  Ոգւոյս փրկութեամբ,
  Ոյր վասն եմ ի սուգ:
  Չար մշակողին,
  Չար սերմանց նորին
  Չորացո զպըտուղն:
  Պարգեւիչ բարեաց,
  Պարգեւեա իմոց
  Պարտեացս թողութիւն:
  Ջուր շնորհեա աչացս,
  Ջերմ հեղուլ զարտօսր,
  Ջնջել զյանցանս:
  Ռետինդ քաղցու,
  Ռամ հոգւոյս արբո,
  Ռահ ցոյց ինձ լուսոյ:
  Սէր անուն Յիսուս,
  Սիրով քով ճըմլեա,
  Սիրտ իմ քարեղէն:
  Վասըն գըթութեանդ
  Վասն ողորմութեանդ,
  Վերստին կեցո:
  Տենչալւոյդ տեսլեամբ
  Տուր ինձ յագենալ,
  Տէր Յիսուս Քրիստոս:
  Րաբունդ երկնաւոր,
  Րոտեա զաշակերտս
  Րամից երկնայնոց:
  Ցօղ արեան քո, Տէր,
  Ցօղեա ի հոգիս,
  Ցընծասցէ անձն իմ:
  Իիւծեալըս մեղօք,
  Իիւծեալ աղաչեմ,
  Իիւսել ինձ բարիս:
  Փրկիչ բոլորից,
  Փութա զիս փրկել
  Փորձութեանց մեղաց:
  Քաւիչ յանցանաց,
  Քաւեա զօրհնաբանս,
  Քեզ երգել զփառս:
  Սուրբ Աստուածածնին բարեխօսութեամբ.
  Յիշեա, Տէր եւ ողորմեա:

Добавить комментарий