Գրականության ցանկ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Հակոբյան Ս. Մ.  Փիլիսոփայության հիմունքներ       Ե., 1994
 2. Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ   խմբ. Վ. Ֆ. Ասմուս և ուրիշն.   Ե.,1979
 3. Փիլիսոփայական բառարան     խմբ. Մ. Մ. Ռոզենտալ   Ե., 1975
 4. Краткий словарь по философии.   Ред. И. В. Блауберг, И. К. Пантина и др.   М., 1982
 5. Аристотель   Сочинения. В 5-и т.  Т.1: М., 1975
 6. Гиппокократ    Избранные книги    М., 1994
 7. Բարոյան Ռ.  Պաշտամունքի էվոլյուցիան    Ե., 2010
 8. Մեյթիխանյան Փ. Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն     Ե., 2008
 9. Աստվածաշունչ
 10. Բաբաջանյան Մ.   Յոթի գաղտնիքը // Հայաստանի Հանրապետություն,  1994, 14, 15 դեկտեմբեր
 11. Մաք-Դաուել Ջ.  Ոչ միայն հյուսն    Ե., 2001
 12. Հին հունական դիցաբանություն
 13. Կասիդովսկի Զ. Երբ արևը աստված էր
 14. Կասիդովսկի Զ.  Մեծ օձի թագավորությունը
 15. Ռոկոտովա Ն.  Բուդդիզմի հիմունքները
 16. Յուզբաշյան Կ. Հայագիտության ներածություն     Ե., 2006
 17. Օհանյան Մ.  Սլավոնների ծագումնաբանական հիշողությունները և դրանց պատմական արմատները    Ե., 2007
 18. Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը   խմբ. Ա. Պետրոսյան և ուրիշն.   Ե., 2006
 19. Պետրոսյան Ա.  Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը   Ե., 1997
 20. Պետրոսյան Ա.  Հայոց ազգածագման հարցեր   Ե., 2006
 21. Պետրոսյան Ա.  Արամազդ   Ե., 2006
 22. Մարտոյան Գ.   Հայոց դիցարանի գերագույն եռյակը   Ե., 2004
 23. Մարտոյան Գ.   Դիցիցաշխարհը հայ հեքիաթներում   Ե., 2000
 24. Մարտոյան Գ.   Աստղիկ մոլորակը Մհերի դռան օրացույցում   Ե., 2005
 25. Казарян Л.  О местонахождении Эдемского сада //  Афиша,  2008,  №2
 26. Казарян Л.  Наскальное изображение жертвоприношения Араричу или гоподу богу //  Афиша, 2008,   №4
 27. Айвазян С. Мое постижение Армении и Вселенной   Е., 2008
 28. Айвазян С. Армения и библейские повествования   Е., 2005
 29. Տերյան Ա.  Հայաստանը և պատմությունը   Ե., 2007
 30. Տերյան Ա.  Միտանի. հայոց հնագույն պետություն   Ե., 2006
 31. Մովսիսյան Ա. Սրբազան լեռնաշխարհը
 32. Մովսիսյան Ա.  Հայոց պատմության աշխարհակալությունները   Ե., 2005
 33. Մովսիսյան Ա.  Հայաստանը Քրիստոսից առաջ երրորդ հազարամյակում   Ե., 2005
 34. Մովսիսյան Ա.  Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը   Ե., 2003
 35. Խաչատրյան Վ. Հայոց հին պատմության հարցերի շուրջ   Ե., 2010
 36. Կարապետյան Գ.  Հայոց պատմության ուրվագծեր    Հ.1:Ա գիրք     Ե., 2002
 37. Կարապետյան Գ.   Հայոց պատմության ուրվագծեր   Հ.1:Բ գիրք      Ե., 2007
 38. Պետրոսյան Ա.   Բոլոր ժամանակների Հայաստանը   Ե., 2008
 39. Պետրոսյան Ա.  Հայոց լեռնաշխարհի հայտնի և անհայտ առասպելները   Ե.,2008
 40. Հարությունյան Ս.  Հայ հին վիպաշխարհը   Ե., 2004
 41. Ավագյան Է.   Երկիր հիշատակաց   Ե., 2003
 42. Խան-Ազատ Ռ., Վարդանյան Գ   Նախապատմական մարդը և հայկական առասպելները    Թավրիզ, 1932
 43. «Հնօրյա զրույցներ և հրաշապատում». Հեքիաթի արդի մեկնություններ    Ե., 2009
 44. Գալանոպուլոս Ա. Գ., Բեկոն Է.  Ատլանտիդա. Առասպելի ետևում ճշմարտությունն է    Ե., 1985
 45. Բախշյան Հ.  Հայերը համաշխարհային ջրհեղեղից առաջ   Ե., 2003
 46. Հովհաննիսյան Է.   Ճակատագրի ծածկագրերը: 6 հ-ով.  Ե., 2006-2007
 47. Գուրզադյան Գ.   Գալակտիկաների աշխարհը     Ե., 2004
 48. Արմին Ա.  Հնագույն հեթանոսական աստվածաշունչ՝ «Սասունցի Դավիթ» էպոսը     Լոս-Անջելես, 2007
 49. Հերունի Պ.   Հայերը և հնագույն Հայաստանը    Ե., 2006
 50. Պողոսյան Հ.   Լեզվի ծագումը և Աստվածաշունչը   Ե., 2006
 51. Կարապետյան Գ.  Այբուբենի գաղտնիքները   Ե.,  2008
 52. Տոնոյան Թ.   Կորյունի տեքստը և հայ գրի առեղծվածը   Ե., 2005
 53. 15000 տարի առաջ հայոց լեզվի հետքը Լատինական Ամերիկայում   Ե., 2004
 54. Айвазян С. М.  Расшифровка армянской клинописи    Е., 1963
 55. Սաֆարյան Վ.  Որոնուներ մեռած լեզուների պանթեոնում. շումերական արձանագրությունների հայերեն ընթերցանության ապացույցներ    Ե., 2003
 56. Գրիգորյան Գ.  Հայկական վիմագրություն   Ե., 2000
 57. Պետրոսյան Ս.  Հայոց մեհենագրության ակունքներում   Ե., 2008
 58. Մովսիսյան Ա.   Հայկական մեհենագրություն     Ե., 2003
 59. Մովսիսյան Ա.   Վանի թագավորության (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ) մեհենագրությունը     Ե., 2000
 60. Մովիսյան Ա.   Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը   Ե., 2003
 61. Փաշայան Ա.  Կավե սալիկներից մինչև թուղթ   Ե., 2007
 62. Աֆրիկյան Ֆ.   Տառարվեստ     Ե., 1984
 63. Հայկական մանրանկարչություն: Զարդատառեր   Ե., 1992
 64. Նալբանդյան Ռ.   Խաչքար տառերն աշխարհին    Ե., 2009
 65. Ярошевский  М.Г.   История психологии     М., 1985
 66. Смит Р.    История психологии       М. 2008
 67. Выготский Л.С.  Собрание сочинений.   Т:3  Проблемы развития психики    М., 1983
 68. Теплов Б.М.  О культуре научного исследования// Вопросы психологии, 1957,  №2

 

Նյութը հավաքեց և մեզ տրամադրեց Ծաղկյան Իրինան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱՔՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍ — 1

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱՔՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍ — 2

Добавить комментарий